ant edu
The Assessment
Center
Thông tin chung về

Chứng chỉ CEFR

certificate
Tổng quan về CEFR
certificate
Các khóa học
certificate
Test trình độ
certificate
Tài liệu
certificate
Cộng đồng
Thông tin về

Lệ phí và những
khoản phí khác

STTLoại phíMức phí
1
Pre A1 Starters (YLE Starters)
902.000 VNĐ
2
A1 Movers (YLE Movers)
968.000 VNĐ
3
A2 Flyers (YLE Flyers)
1.034.000 VNĐ
4
B1 Preliminary (PET)/ Preliminary for Schools (PETfS
1.265.000 VNĐ
5
A2 Key (KET)/ Key for Schools (KETfS)
1.287.000 VNĐ